Vreedzame School

Onze visie
Op openbare basisschool Weidevogels vinden we het belangrijk om goed met elkaar om te gaan en samen te werken. We willen dat iedereen zich veilig voelt ongeacht taal of achtergrond. Daarom is gekozen voor de aanpak van De Vreedzame School.
De Vreedzame School wil:
- leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
- leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
- de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van de Vreedzame School door leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere volwassenen in de school die met onze leerlingen te maken hebben,  op elk moment in elke situatie.
 
Pestprotocol
Op onze school is ook een pestprotocol. In dit protocol staat onze visie en aanpak beschreven m.b.t. pesten. Ook staat beschreven wat wij doen bij situaties waarin de Vreedzame Schoolafspraken en de Vreedzame Schooltaal niet voldoen om de situatie op te lossen. Klik hier voor het pestprotocol.

Sociaal veiligheidsplan
De wet 'Veiligheid op school' verplicht scholen een sociaal veilige omgeving te bieden aan leerlingen en personeel. Hiervoor moeten zij een sociaal veiligheidsplan opstellen. Een veiligheidsplan is meer dan een verzameling protocollen en regels. Het is een levend document dat regelmatig geraadpleegd, aangepast en bijgesteld wordt. Het is een draaiboek dat richting geeft aan het handelen van het team en andere betrokkenen bij de school. Uiteraard heeft obs Weidevogels een sociaal veiligheidsplan.

Actief Burgerschap
Sinds 2006 dienen scholen te voldoen aan de verplichting om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Met De Vreedzame School worden al deze doelen afgedekt. Vandaar dat aan de Vreedzame School een subtitel is toegevoegd: Democratie moet je leren.