Verlof

Hieronder vindt u de tekst die is vermeld in de folder verlof van de gemeente Purmerend. In principe houdt de directie zich aan onderstaande richtlijnen.

 

Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders/verzorgers

Omdat het belangrijk is dat kinderen naar school gaan, hebben we in Nederland de Leerplichtwet. Hierin staan afspraken over het volgen van onderwijs.
 
Een van de afspraken is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven.
Alleen als er sprake is van 'gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om' of van 'bijzondere omstandigheden', is het soms mogelijk om hierop een uitzondering te maken.
 
In deze folder vindt u de uitzonderingen en de daarbij horende regels en richtlijnen.
 

Op vakantie onder schooltijd

De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd.
 
Afwijken van deze regel mag alleen als u werkzaam bent in een bedrijfstak die in de zomervakantie een piekdrukte kent. U moet kunnen aantonen dat u of het bedrijf waar u werkzaam bent in financiële moeilijkheden komt als u niet aanwezig bent in die periode. Voorts zult u moeten kijken of u tijdens een van de overige reguliere schoolvakanties met vakantie kunt. Pas als dit, om dezelfde redenen, niet mogelijk is kan verlof worden toegestaan.
 
Bij de aanvraag moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:
 • Dien de aanvraag schriftelijk en ten minste acht weken van te voren in bij de schooldirecteur. De directeur besluit t/m tien schooldagen over de aanvraag.
 • De (vakantie)verlofperiode kan eenmaal per schooljaar voor maximaal tien schooldagen aaneengesloten worden verleend.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden.
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gemotiveerd door de directeur van de school.
 • Dit verlof (ivm vakantie) mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.
Let op:
Vastgestelde (vakantie)roosters van de werkgever en/of het hebben van een eigen zaak is gelet op het bovenstaande geen reden om zondermeer verlof toe te kennen. Ook hier zal de noodzaak van aanwezigheid in een bepaalde periode moeten worden aangetoond.
 
Voor een tweede vakantie zoals bijvoorbeeld een wintersportvakantie wordt geen verlof verleend.
 
Er bestaat geen 'recht' op tien schooldagen verlof, in welke vorm dan ook. Een aanvraag moet altijd worden beoordeeld.
 

Verlof wegens 'gewichtige omstandigheden'

'Gewichtige omstandigheden' of bijzondere omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Is hiervan sprake, dan kunt u vrij vragen voor uw kind. Hierbij heeft u (bewijs)stukken nodig die de aanvraag ondersteunen.
 
 • In de volgende situaties is er sprake van gewichtige omstandigheden:
 • het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing van het gezin (1 schooldag);
 • voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden t/m de 3e graad, (1 dag alsdit binnen de woonplaats plaatsvindt, max. 2 dagen indien er ver gereisd moet worden in Nederland, max. 5 schooldagen bij huwelijk in het buitenland + trouwkaart als bewijs)
 • bevalling van de moeder/verzorgster;
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders, maximaal 1 schooldag;
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familieleden t/m de 3e graad, maximaal 10 dagen (bewijs doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt);
 • bij overlijden van familieleden:
  • in de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
  • in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
  • in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
  • in het buitenland: 1e t/m 4e graad, maximaal 5 schooldagen;
  • bewijs: rouwkaart.
 • voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school, gewichtige omstandigheden, maximaal 10 dagen, maar geen vakantieverlof.
In de volgende situaties wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
 • familiebezoek/hereniging in het buitenland;
 • lang weekend of midweek weg met het gezin, familieleden of vrienden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • verjaardagen van kroonjaren van (over)grootouders;
 • voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van grootouders;
 • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • gewonnen reis buiten de reguliere schoolvakantie;
 • reeds gekochte vliegtickets, tickets zijn er niet meer in de vakantieperiode of goedkope tickets in het laagseizoen;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
 • televisieopnames en/of fotoshoots;
 • oriënteren op emigratie of op terugkeer naar het land van herkomst;
 • dienstroosters van werkgevers van (een van) de ouders, zoals vervoersbedrijven, taxibedrijven, politie, brandweer etc.;
 • verlofperiode van ouders ivm een levensloopregeling/sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.
 

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor extra verlof dan heeft u hiervoor een speciaal aanvraagformulier nodig. Dit is verkrijgbaar bij de schooldirecteur.

Iedere verlofaanvraag is anders. Daarom beoordeelt de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar de verlofaanvraag individueel.

Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Op het 'aanvraagformulier verlof vrijstelling geregeld schoolbezoek' staat de procedure hiervoor vermeld.

Ongeoorloofd verzuim

Houdt u uw kind van school zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar, dan is dit ongeoorloofd schoolverzuim. U overtreedt hiermee de leerplichtwet en begaat dus een strafbaar feit. De directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Als dat het geval is, krijgt u de gelegenheid om een verklaring af te leggen. Vervolgens stuurt de leerplichtambtenaar het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist wat er verder gebeurt; u kunt een dagvaarding krijgen (in dat geval moet u voorkomen bij de rechter of de Officier van Justitie) of een sanctie (een boete).

Informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? U kunt hiermee terecht bij de directeur van de school van uw kind, bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente, of op rijksoverheid.nl.