Medezeggenschapsraad (MR)Personeelsgeleding MR (bovenste rij van links naar rechts):
Wendy de Wit - intern begeleider
Vivian Prins - leerkracht groep 5/6 Goudplevier         
Ellen van Ginkel - leerkracht groep 1/2 Tureluur
Marja Neimeijer - leerkracht groep 3/4 Kluut 

Oudergeleding MR (onderste rij van links naar rechts):
Saskia Drewes-Peijnenburg - ouder groep 5 Meerkoet en groep 8 Waterhoen
Mindy Husmann-Stevenhaagen - ouder groep 2 Torenvalk
Rik Winkelaar - ouder groep 2 Kwikstaart
Marloes Gimpel - ouder groep 2 Grutto en groep 5 Meerkoet

Samenstelling MR Weidevogels 
De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor plaatsen die vrijkomen, worden ouders/teamleden gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan in het MR vergaderrooster. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Na ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt, waarin te lezen is waar de MR zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

Missie en visie

De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Het is een officieel overlegorgaan dat is samengesteld uit een gelijk aantal leden van personeel en ouders. Klik hier voor de Missie en visie van de MR.

Jaarplan
Klik op onderstaande link om het jaarplan van de MR te openen.
MR Weidevogels jaarplan 2017 - 2018.pdf

Jaarverslag
Klik op onderstaande link om het jaarverslag van de MR te openen.
MR_Weidevogels_Jaarverslag_2016_-_2017.pdf
 

Vergaderdata en notulen

2018-2019
woensdag 26-09-2018 Notulen_MR_vergadering_26-09-2018.pdf
woensdag 14-11-2018 Agenda_MR_vergadering_14-11-2018.pdf
woensdag 09-01-2019
woensdag 06-03-2019
woensdag 08-05-2019
woensdag 19-06-2019

Vergaderdata en notulen voorgaande jaren
Klik hier voor de vergaderdata en notulen van voorgaande jaren.

Contact met de Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen voor de Medezeggenschapsraad, dan kunt u mailen naar:
mr@obsweidevogels.nl